I Periferijski uređaji

Grafički adapteri i monitori

Grafički adapteri

Grafički adapteri (grafičke kartice) služe za pravljenje i kontrolu slike koja se prikazuje na monitoru ili projektoru. Mogu biti integrisani na matičnu ploču, ali i mogu biti i zasebi uređaji. Integrisani na ploči obično ne mogu da zadovolje zahteve koje nameće industrija igara ili zahtevniju 3 D obradu slike i zato postoje zasebne kartice koje imaju svoj procesor (GPU) i svoju memoriju. Proizvođači: ATI i NVIDIA.

Monitori (display ili screen)

Monitor je izlazni uređaj koji služi za prikazivanje slike poslate sa drugog uređaja.

Dimenzije monitora – veličina monitora se određuje po dijagonali (inčima 1″ = 2,54 cm):

 • stoni 18,5-24 ili 27″
 • prenosni 15,4″ (od 10-21″)

Rezolucija ekrana – broj piksela na ekranu (1920×1080 – oko 2,1 mega piksela).

Monitori sa katednom cevi (stariji monitori – CRT) Površina ekrana je pokrivena fosfornim tačkama ili trakama. Na zadnjem kraju katodne cevi se nalazi elektronski top (3 snopa: crvene, plave i zelene boje) koji šalje snop elektrona u pravcu pojedinih tačaka i u zavisnosti od intenziteta zraka, dobija se svetlija ili tamnija tačka date boje na ekranu. Kombinovanjem crvene, plave i zelene (RGB) boje se dobija bilo koja boja.

Tanki i ravni monitori (flat panel display)

LCD (Liquid Crystal Display) – TFT (Thin Film Transistor). Ne sadrže katodnu cev već tečne kristale između 2 staklene ploče, dva polarizaciona filtera, filtera boje i  dva sloja za poravnavanje. Iza ovih slojeva se nalazi pozadinsko osvetljenje koje se obično sastoji od više fluorescentnih lampi.

LED (LED diode) Danas termin LED monitor označava LCD TFT monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem (koriste LED diode).

GPD (Gas Plasma Display) pikseli su komorice premazane fosforom i ispunjene gasom koji emituje svetlost pod dejstvom elektriciteta.

Proizvođači monitora: Samsung, LG, Philips, Dell, HP…

Štampači

Štampač je izlazni uređaj kojim se podaci (slika i tekst) ispisuju sa računara na papir.

 • Matrični štampači
   matricni
  • štampaju pomoću iglica, koje preko trake s bojom udaraju u papir
  • koristi papir A4 i perforirani papir
  • spori su i prave veliku buku
  • danas sve manje koriste
 • Ink Jet štampači (sa mastilom, mlaznicama)
   inkjet
  • štampaju (sa mastilom) tako što iz rezervoara mastila (engl. cartridge) mlazom gađaju papir
  • u svakoj sekundi ispali se oko 50.000 kapljica mastila
  • postoje rezervoari za crnu i kolor štampu
  • Mlazni štampači su najefikasniji za štampanje slika u boji, jer se mogu kupiti po pristupačnoj ceni
 • Laserski štampači (crni i kolor)
 laserski
 • štampaju na papir pomoću lasera, koji osvetljava bubanj i time naelektriše površinu bubnja
 • zatim bubanj prolazi kroz toner gde se na naelektrisane delove bubnja lepe fine čestice mastila u prahu
 • papir prelazi preko bubnja i prah ostane na papiru
 • na kraju papir prolazi kroz grejač koji zapeče prah na papiru

 • najefikasniji je u ispisivanju tekstova

Uređaji tri u jedenom kombinuju štampač, skener, i fotokopir aparat.

Proizvođači štampača: HP, Epson, Canon, Lexmark…

Zadatak: Uporediti cene periferijskih uređaja u zavisnosti od tipa (uzeti u obzir i različite proivođače.

Udžbenik: 89-93 str.

III Kreirаnje аplikаcijа u vizuelnom rаzvojnom okruženju

Korisnički interfejs аplikаcijа može biti grаfički (GKI) ili komаndnolinijski (KLI).
Objektno orijentisаno progrаmirаnje (OOP) – progrаm sаdrži objekte sа stаnjem (аtributi, svojstva) i ponаšаnjem (metode). Srodni objekti grupisаni su u klаse. Klаse su orgаnizovаne hijerаrhijski. OOP se često koristi prilikom implementаcije GKI (prozori i kontrole nа njimа predstаvljаju se objektimа).
Lazarus okruženje – GKI dizаjnirа se korišćenjem dizаjnerа prozorа nа koji se postаvljаju kontrole iz pаlete kontrolа i čijа se svojstvа postаvljаju korišćenjem inspektorа objekаtа. Nа osnovu interаkcije progrаmerа sа ovim аlаtkаmа generiše se progrаmski kod, koji progrаmer kаsnije dopunjuje.

Osnovni pojmovi OOP su:

 • komponente (kontrole),
 • objekti,
 • metode,
 • atributi (svojstva) i
 • događaji.

Objekti se mogu smatrati posebnim vrstama promenljivih koje objedinjuju više podataka. Takve promenljive su složene i sačinjene su iz pojedinačnih podataka (kaže se i atributa, svojstava). Vrednosti atributa objekata određuju stanje objekta.
Ključna osobina objektno-orijentisanih jezika tj. objekata je to da se i operacije (funkcije, procedure) nad podacima smatraju sastavnim delom objekta tj. klase i jedini način za pristup tim podacima je obično samo pomoću tih operacija (tzv. metoda) Metode određuju ponašanje objekta i suština objektno-orijentisanog pristupa programiranju je da stanje i ponašanje čine nerazdvojnu celinu.

Integrisano razvojno okruženje (IDE) Lazarus.

lazarus-okruzenje

Kreiranje novog programa File – New – Application (IDE generiše određeni broj datoteka).

Snimanje programa File – Save All (potrebno je snimiti više datoteka koje čine projekat).

Prve kontrole koje ćemo koristiti:

 • Button
 • Label
 • Edit
 • Memo
 • CheckBox
 • RadioButton
 • Image

Svojstva:

 • Name
 • Caption
 • Width, Height
 • Left, Top, Position
 • BorderStyle
 • Color
 • Font
 • Enabled
 • Visible

Vežbe: Kreiranje interfejsa, postavljanje kontrola, podešavanje svojstava, pisanje koda, snimanje i pokretanje projekta.

I Istorijat razvoja računara

Od kada potiču računari? Šta je sve uticalo na razvoj računara? Da li je matematika podstakla razvoj računara?

Prvi digitalni računar u Srbiji – CER 10 (Cifarski Elektronski Računar) (1960. u Vinči).

 1. Štа znаči dа je neki rаčunаr Fon Nojmаnove аrhitekture?
 2. Kada su nastale kompanije IBM, Microsoft, Apple i Google?
 3. Kаdа je internet počeo mаsovno dа se koristi i kаdа se pojаvio veb?
 4. Kаdа su se pojаvile prve rаčunаrske igre?
 5. Kаdа su se pojаvile prve društvene mreže?

Biramo najbolje blogove

Pošto smo uspešno završili radove u HTML-u, ostalo je još da ostavite komentar na blogovima drugara na http://wp.me/P1aaUz-l8

Takođe, u komentaru u okviru ovog članka potrebno je da napišete koji je blog po vašem mišljenju najbolji iz svakog odeljenja – u konačnom izboru i ja učestvujem.🙂

Potrebni podaci u komentaru: odeljenje, ime i prezime učenika, link do bloga (možete i da iskopirate red iz tabele).

OVAKO STE GLASALI:

1. mesto Ivа Obućinа 4/6, Milаn Jovаnović, Predrаg Jаncić 4/5 – 6 glаsovа
2. mesto Verа Mаrtinović 4/4, Dušаn Vojinović 4/6– 5 glаsovа
3. mesto Vlаdimir Sikimić 4/3, Teodorа Mаtović 4/4, Jelenа Petrović 4/6 – 4 glаsа

ČESTITAM🙂

Zaista ima mnogo blogova koji su mi se dopali i koji zavređuju posebnu pažnju tako da je teško izdvojiti najbolje. U svakom slučaju pohvale za vreme časa nisu izostale🙂