II_Multimedija – video

Program koji možemo koristiti za obradu video snimaka je Open Shoothttps://www.openshot.org/

Jednostavan je i Windows Movie Maker https://www.winmoviemaker.com/

Postoji i Online Movie and Video Makerhttps://www.kizoa.com/

Možete pogledati i How To Create Slow Motion Video In Windows Movie Maker 2012

Zadatak – Film predaja radova 20.1.2020.

 1. Napravi video – trajanje do 3 minuta (može i duže ako je potrebo, maksimum 5 min).
 2. Obavezno je da se autor filma pojavi na video snimku u nekoj sceni.
 3. Lepo bi bilo da film bude i poučan.
 4. Voditi računa o autorskim pravima
 5. Naziv foldera Film_Ime_Prezime
 6. U folderu treba da se nalazi kompletan projekat sa svi korišćenim materijalima i konačna verzija.

II Predstavljanje zvuka u računaru

Zvuk je fizičkа pojаvа promene pritiskа u mediju, koji nаš centаr zа sluh, preko čulа zа sluh, tumаči kаo zvuk.
Zvuk se prostire u vidu tаlаsа (vibrаcijа).
Da bi se zvuk registrovao mora postojati signal koji ga prenosi. Signal koji putuje do našeg uha je mehanička promena pritiska vazduha i naziva se analogni signal. Da bio računar mogao da registruje analogni signal, potrebno je analogni signal pretvoriti u digitalni postupkom digitalizacije koji se odvija u tri koraka:

 1. ​zvuk se mikrofonom pretvara u analogni električni signal
 2. analogni električni signal se uz pomoć zvučne kartice i njenog analogno-digitalnog AD konvertera pretvara u digitalni signal
 3. digitalni podaci se kodiraju, po potrebi sažimaju i čuvaju na disku računara​
Picture

AD konverter analogni električni zvuk pretvara u niz brojeva i on se postupkom kodiranja (encoding) oblikuje u poseban format i zapisuje u zvučnu datoteku. Obrnut postupak (pretvaranje kodiranog zapisa u niz brojeva) se naziva dekodiranje (decoding). Program kojim se kodira i dekodira naziva se kodek (codec).
Reprodukcija zvuka je obrnuti proces od digitalizacije zvuka, u kome se pomoću DA konvertera digitalni zapus pretvara u analogni električni signal.
Picture

Mera kvaliteta zvučnog zapisa naziva se Bit rate, koji predstavlja broj bitova kojim je opisan zvučni zapis za vreme od jedne sekunde. jedinica za merenje Bit rate je KBit/s

Jаčinа zvukа izrаžаvа se decibelimа (dB).
Frekvencijа zvukа meri učestаlost zvučnih vibrаcijа i izrаžаvа se u hercimа (Hz).

Diskretizаcijа zvukа:
Semplovаnjem (uzorkovаnjem) – uzimаnje uzorаkа zvukа određeni broj putа u sekundi
Kvаntizаcijom (odmerаvаnjem uzorаkа, tj. određivаnjem jаčine)

Formаti digitаlnog zаpisа zvukа

Striming

Razumevanje digitalnog audia – vodič od A do Ž https://www.sony.rs/electronics/support/understanding-digital-audio

Progrаmi zа snimаnje i reprodukciju zvukа

· Progrаmi zа reprodukciju zvukа:
o Windows Media Player,
o Winamp,
o VLC,
o iTunes,
o Rhythmbox
· Progrаmi zа snimаnje i reprodukciju zvukа:
o Progrаmi zа jednokаnаlno snimаnje zvukа:
Sound Recorder,
Sound Forge,
o Progrаmi zа višekаnаlno snimаnje zvukа
Avid Pro Tools,
Audacity – http://www.audacityteam.org/

Zаdаtаk 1

Konvertuj i preuzmi jedаn zvučni zаpis sа internetа u mp3 formаtu.

Zаdаtаk 2
U progrаmu Audacity iz izаbrаne pesme iseći duže instrumentаlne delove. Jednom delu pesme dodeliti efekаt (npr. eho i lаgаno pojаčаvаnje zvukа nа odаbrаnom delu).

II Računarska grafika

Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom i prilagođavanjem slika i animacija na računaru – kako dvodimenzionalnih, tako i trodimenzionalnih.

Grafički programi se koriste u dizajnu i pripremi knjiga, novina i drugih publikacija za štampu.

Predstavljanje boja

 • aditivni model RGB
 • suptraktivni model CMYK

Digitalno predstavljanje slika

Slike se u računaru zapisuju digitalno, putem brojeva. Postoje dva osnovna načina za predstavljanje slikaČ

 • rasterski
 • vektorski.

Rasterski ili bitmapiran opis slike podrazumeva da je slika opisana u vidu matrice piksela – površina slike je podeljena mrežom horizontalnih i vertikalnih linija u pravilan mozaik jednobojnih elemenata (kvadrata) koji se nazivaju pikseli. Za predstavljanje fotografija uvek se koristi rasterski zapis.

Najpoznatiji programi za obradu rasterskih slika su Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Windows Paint, a najpoznatiji slobodno dostupan program  je Gimp.

Kada se oblici ili crteži koji se nalaze na slici opišu u vidu matematičkih formula ili koordinata onda govorimo o vektorskoj grafici. Obično se koristi za izradu logotipa, brošura, plakata, prelom novina ili časopisa. Programi koji rade sa vektorskom grafikom su Adobe Illustrator, Corel Draw, AutoCAD a od slobodno dostupnog softvera npr. Inkscape.

Formati zapisa rasterskih slika: 

 • JPEG
 • GIF
 • PNG
 • TIFF – pogodan je za čuvanje slika pripremljenih za štampu

Grafički programi imaju svoje specifične formate u kojima se rasterske slike čuvaju u kombinaciji sa nekim vektorski opisanim elementima (podaci o slojevima, selektovanim delovima, dopisanom tekstu…). Takvi formati su:

 • PSD (Photoshop Document)
 • CPT (Corel Photo-Paint)
 • XCF (GIMP)

PDF predstavlja kombinaciju vektorskog i rasterskog zapisa.

Formati vektorskog zapisa slika:

 • SVG – koristi se na vebu
 • PS (PostScript) i PDF(Portable Document Format) – formati koji se koriste za zapis dokumenata koji su namenjeni čitanju na ekranu ili štampanju, po prirodi su vektorski, ali se u njih mogu umetati i rasterski elementi;
 • AI – format koji koristi program Adobe Illustrator;
 • CDR – format koji koristi program CorelDraw;
 • DWG ili DXF – program za tehničko crtanje AutoCAD

Koje su prednosti i nedostaci rasterske i vektorske grafike?

Istražujemo na internetu:

Razlika između vektorske i rasterske grafike

Panorama Tokija visoke rezolucije: 

http://360gigapixels.com/tokyo-tower-panorama-photo/

Pronađite još neki primer.

II Napredno korišćenje interneta

Aplikacije u oblaku – skladištenje i deljenje dokumenata

Zadatak

Napravite nalog na Gmail – u (ili iskoristite postojeći) i koristite isti za skladištenje i deljenje na Google Drive.

Napraviti folder Domaći iz informatike i u njemu napraviti dokument Dragi ljudi u koji ćeš ubaciti fotografije dragih ljudi ili drugova iz odeljenja sa opisom ispod svake fotografije. Podeliti folder Domaći iz informatike sa predmetnim nastavnikom.

Napraviti Anketu na Google Drive. Podeliti Anketu sa predmetnim nastavnikom i sa još 10 drugova iz odeljnja i zamoli ih u tekstu poruke da glasaju.