II Tabelarna izračunavanja – tipovi podataka

T e k s t (Text) je bilo kombinacija slova, znakova interpunkcije i brojeva, i predstavlja najopštiji tip podatka. Za unos broja koji će se ponašati kao tekst (kao što je poštanski broj), ispred broja unesite apostrof.

B r o j (Number) – sastoji se od cifara 0-9 i specijalnih znakova koji odreduju posebni oblik broja kao npr. separator hiljade (npr. 123.456,78), razlomak (npr. 1/12), u eksponencijalnom obliku ( l,05E+O4) 

Dostupni formati brojeva

* Ako unosite broj i on se pojavi u ćeliji kao niz posebnih znakova (#######) ili u eksponencijalnom obliku (kao što je 7.78E+06), ćelija nije dovoljno široka kako bi se prikazao ceo broj.

Datum i vreme (Date/Time) Excel koristi različite formate:

Mart 9,2017  ili 03-9-17 itd.

F o r m u l e –  jednom izračunata vrednost biće prilikom svake promene sadržaja ćelija automatski ažurirana. Najjednostavnije formule se sastoje od znaka  = i elementarne funkcije (Sum, Average,  Min, Max…).

Oparatori koji se koriste prilikom unosa formula su:
o Aritmetički operatori (+, -, *, /, ^, %)
o Relacijski operatori (<, >, <=, >=,<>)

Kao vrednost se mogu pojaviti i logičke vrednosti: TRUE / FALSE

II Tabelarna izračunavanja – serije podataka

Microsoft Excel 2010

Unos serije podataka

AutoFill

Automatski: miš i ručica za automatsko popunjavanje (kvadratić u donjem desnom uglu).

U kombinaciji sa tasterom Ctrl kreira se serija. Ako se selektuju i razvuku dve susedne ćelije, za korak se uzima razlika njihovog sadržaja.

Ako je    t e k s t      sa  Ctrl se kopira      i s t i    sadrzaj

Ako je    b r o j       sa  Ctrl se stvara   n i z   brojeva

bez Ctrl   k o p i r a     se   i s t i     broj

Izrada serija  –  preko komandi menija

Uzastopne serije se mogu popunjavati i njihovim selektovanjem, a zatim komandom za popunujavanje Fill na kartici Home. 

U grupi Type:

  1. za aritmetički niz (razlika između 2 susedna člana je konstantna npr. 3, 7, 11, 15, 19…) biramo Linear
  2. za geometrijski niz (količnik između 2 susedna člana je konstantan npr. 2, 4, 8, 16, 32…) Growth.

Step –  korak uvećanja             Stop Value – ograničenje serije

II Tabelarna izračunavanja – osnovni pojmovi

Program za rad sa tabelama – Excel 2010

  • Osnovni pojmovi (tabela, vrsta, kolona, ćelija, referenca ćelije, radna sveska, radni list).
  • Unos i izmena sadržaja ćelije.

Radna sveska (workbook) – jedan dokument koji može da sadrži više radnih listova(worksheet).

Kolone se obeležavaju velikim slovima abecede, a redovi brojevima.

Adresa ćelije tzv. referenca je npr. D8

Opseg podataka (rang) je npr. A1:G8

Formula počinje znakom jednakosti posle čega sledi matematički izraz.

Pravilo: izmenom osnovnih podataka automatski se menjaju i izvedeni podaci.

Zadatak: napraviti radnu svesku Moje aktivnosti koja će sadržati tri radna lista (tvoje aktivnosti u školskoj 2017/18)

  1. Raspored časova
  2. Nedeljni fond časova po predmetima
  3. Tabelarni pregled dnevnih aktivnosti